50 نتیجه یافت شد

آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در پرستار
قیمت کل: 6,192,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 111 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 111 متری در پرستار
قیمت کل: 2,997,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 85 متری در هنرستان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 85 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,422,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در پرستار
قیمت کل: 3,910,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در جوادیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 90 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 2,430,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
آپارتمان 94 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 94 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,786,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در پردیس
قیمت کل: 2,461,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,777,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,644,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,338,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
قیمت کل: 2,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در شکریه
قیمت کل: 3,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
قیمت کل: 3,440,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 123 متری در مهدیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 123 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,690,000,000 تومان
آپارتمان 120 متری در زمانی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 120 متری در زمانی
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 102 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 102 متری در رکنی
قیمت کل: 2,550,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 117 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 117 متری در پرستار
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
هاتف جمشیدی
هاتف جمشیدی 09181111699
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 3,132,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
8
آپارتمان 107 متری در رکنی
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
آپارتمان 93 متری در آزاد غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 2,325,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,510,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در استادان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
7
آپارتمان 144 متری در استادان
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
آپارتمان 112 متری در زمانی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 112 متری در زمانی
قیمت کل: 2,352,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
6
آپارتمان 135 متری در شکریه
قیمت کل: 3,240,000,000 تومان
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,725,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 84 متری در آزاد غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 84 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در پردیس
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,862,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در رکنی
قیمت کل: 3,424,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در کبابییان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در کبابییان
قیمت کل: 2,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 3,841,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
قیمت کل: 2,835,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 108 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
6
آپارتمان 108 متری در رکنی
قیمت کل: 2,808,000,000 تومان
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 3,150,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 6,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 3,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 118 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
بازدید مجازی