50 نتیجه یافت شد

آپارتمان 130 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در پرستار
قیمت کل: 3,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,105,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,576,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,335,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
9
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
آپارتمان 127 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در رکنی
قیمت کل: 2,540,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,036,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
قیمت کل: 748,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 128 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,096,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,205,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 133 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 133 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 2,926,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 114 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 114 متری در شکریه
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در بلوار صورتی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 100 متری در بلوار صورتی
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 200 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 200 متری در هنرستان
قیمت کل: 6,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در شکریه
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 107 متری در شکریه
قیمت کل: 2,568,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
قیمت کل: 4,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در استادان
قیمت کل: 5,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 95 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 95 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
خانه حیاط دار 342 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
خانه حیاط دار 342 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 12,800,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 117 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 117 متری در پرستار
قیمت کل: 3,042,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 95 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 95 متری در ادیب
قیمت کل: 2,327,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 141 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 141 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,102,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 79 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 79 متری در پردیس
قیمت کل: 1,382,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 76 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
7
آپارتمان 76 متری در جهان نما
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان
آپارتمان 138 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,416,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 90 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 1,980,000,000 تومان
آپارتمان 108 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در شکریه
قیمت کل: 2,376,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 121 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 121 متری در رکنی
قیمت کل: 2,299,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در بلوار کاج
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 104 متری در بلوار کاج
قیمت کل: 2,912,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 70 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در شکریه
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 134 متری در پیشاهنگی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 134 متری در پیشاهنگی
قیمت کل: 2,948,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 83 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 83 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 1,909,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 4,410,000,000 تومان
بازدید مجازی ویدئو
آپارتمان 97 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در عمار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در عمار
قیمت کل: 2,257,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 118 متری در شکریه
قیمت کل: 2,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در استادان
قیمت کل: 5,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 200 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
15
آپارتمان 200 متری در استادان
قیمت کل: 8,200,000,000 تومان
آپارتمان 116 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پردیس
قیمت کل: 2,842,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
قیمت کل: 3,720,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,536,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,544,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 110 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 110 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,750,000,000 تومان
بازدید مجازی