50 نتیجه یافت شد

آپارتمان 152 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 152 متری در استادان
قیمت کل: 7,904,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 80 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 170 متری در شکریه
قیمت کل: 5,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 69 متری در بوعلی بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 69 متری در بوعلی بالا
قیمت کل: 1,794,000,000 تومان
آپارتمان 80 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 80 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 140 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 80 متری در استادان
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
آپارتمان 167 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 4,676,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در پرستار
قیمت کل: 4,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 110 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 110 متری در پردیس
قیمت کل: 2,970,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 135 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 3,105,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 140 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,990,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 101 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 2,525,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 129 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 129 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 2,451,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در عمار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در عمار
قیمت کل: 5,220,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 3,841,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در طالقانی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
5
آپارتمان 90 متری در طالقانی
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
آپارتمان 151 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 151 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 5,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 8,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 123 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 123 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,305,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در مهدیه
قیمت کل: 5,504,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 103 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 103 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 3,090,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,657,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 62 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
3
آپارتمان 62 متری در رکنی
قیمت کل: 1,860,000,000 تومان
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
قیمت کل: 3,718,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 100 متری در جوادیه
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 5,265,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 104 متری در شکریه
قیمت کل: 3,224,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 158 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 158 متری در ادیب
قیمت کل: 5,214,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در پردیس
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
5
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,575,000,000 تومان
آپارتمان 103 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 103 متری در شکریه
قیمت کل: 3,399,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
10
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 2,769,000,000 تومان
آپارتمان 183 متری در عمار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
آپارتمان 183 متری در عمار
قیمت کل: 3,934,500,000 تومان
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 6,090,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 104 متری در پردیس
قیمت کل: 3,744,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در پردیس
قیمت کل: 4,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,510,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 5,010,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در ادیب
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 161 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
آپارتمان 161 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 3,220,000,000 تومان
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
آپارتمان 106 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 106 متری در پردیس
قیمت کل: 3,816,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 94 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 94 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,538,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
بازدید مجازی