فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۲,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان