فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۵۸۱,۳۹۵ تومان