فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان