فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان