فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 135 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در کمال اباد
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در رکنی
قیمت کل: 3,504,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در شکریه
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,575,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 165 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
آپارتمان 148 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 148 متری در استادان
قیمت کل: 3,478,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,780,000,000 تومان