فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان