فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان