فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۱,۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان