فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۱,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 70 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در شکریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 77 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 77 متری در شکریه
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 76 متری در شهرک مدرس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 76 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 70 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 77 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 77 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,270,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 78 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 78 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,466,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 1,310,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 80 متری در مهدیه
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
آپارتمان 88 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 88 متری در فرهنگ
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در طالقانی
قیمت کل: 1,260,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 93 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در استادان
قیمت کل: 1,302,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 94 متری در عمار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 94 متری در عمار
قیمت کل: 1,410,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 1,462,000,000 تومان
بازدید مجازی