فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در پردیس
قیمت کل: 4,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در ادیب
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
آپارتمان 150 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,350,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,650,000,000 تومان
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 157 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 157 متری در شکریه
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,644,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,505,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 152 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 152 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,408,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 163 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 163 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,401,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 170 متری در شکریه
قیمت کل: 4,420,000,000 تومان
بازدید مجازی