قیمت کل: تومان متری: تومان رهن: تومان اجاره: تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,657,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 62 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
3
آپارتمان 62 متری در رکنی
قیمت کل: 1,860,000,000 تومان
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
قیمت کل: 3,718,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 100 متری در جوادیه
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 5,265,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 104 متری در شکریه
قیمت کل: 3,224,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 158 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 158 متری در ادیب
قیمت کل: 5,214,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در پردیس
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
5
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,575,000,000 تومان
آپارتمان 103 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 103 متری در شکریه
قیمت کل: 3,399,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
10
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 2,769,000,000 تومان
آپارتمان 183 متری در عمار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
آپارتمان 183 متری در عمار
قیمت کل: 3,934,500,000 تومان
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 6,090,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 104 متری در پردیس
قیمت کل: 3,744,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در پردیس
قیمت کل: 4,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,510,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی