فروش آپارتمان

میدان بعثت قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در پردیس
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در ادیب
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,650,000,000 تومان
آپارتمان 147 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 147 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,704,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 132 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 132 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,620,000,000 تومان
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 157 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 157 متری در شکریه
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,810,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,743,000,000 تومان
بازدید مجازی