فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۴,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در پردیس
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 147 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 147 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,704,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,862,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,810,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,049,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 5,016,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,743,000,000 تومان
بازدید مجازی