فروش آپارتمان

سعیدیه پایین قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 155 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در پردیس
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 5,010,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,862,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,810,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,120,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,049,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 5,016,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در پرستار
قیمت کل: 5,200,000,000 تومان
بازدید مجازی