فروش آپارتمان

گلزار قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,777,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
قیمت کل: 2,835,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 108 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
6
آپارتمان 108 متری در رکنی
قیمت کل: 2,808,000,000 تومان
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 2,730,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در گلزار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در گلزار
قیمت کل: 2,760,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 112 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 112 متری در پرستار
قیمت کل: 2,750,000,000 تومان
آپارتمان 137 متری در بلوار خرمرودی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 137 متری در بلوار خرمرودی
قیمت کل: 2,740,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 107 متری در شکریه
قیمت کل: 2,950,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 112 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 112 متری در شکریه
قیمت کل: 2,688,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
بازدید مجازی