فروش آپارتمان

کوچه مشکی قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان