فروش آپارتمان

کوچه مشکی قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان