فروش آپارتمان

کوچه مشکی قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۷۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 70 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در شکریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 77 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 77 متری در شکریه
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 76 متری در شهرک مدرس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 76 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 70 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 77 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 77 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,270,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 1,310,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 80 متری در مهدیه
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان
آپارتمان 88 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 88 متری در فرهنگ
قیمت کل: 1,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در طالقانی
قیمت کل: 1,260,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
بازدید مجازی