فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان