فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان