فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۵۵۳,۵۷۱ تومان