فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان