فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان