فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان