فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان