فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان