فروش آپارتمان

پردیس قیمت کل: ۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان