فروش آپارتمان

پردیس قیمت کل: ۱,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 79 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 79 متری در پردیس
قیمت کل: 1,382,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 70 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در شکریه
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در طالقانی
قیمت کل: 1,260,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 97 متری در بلوار فرشچیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در بلوار فرشچیان
قیمت کل: 1,552,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 93 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در استادان
قیمت کل: 1,302,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 1,462,000,000 تومان
بازدید مجازی