فروش آپارتمان

پردیس قیمت کل: ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان