فروش آپارتمان

هنرستان قیمت کل: ۴,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 147 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 147 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,189,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 134 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 134 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,288,000,000 تومان
آپارتمان 150 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,125,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 127 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,064,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,185,000,000 تومان
بازدید مجازی