فروش آپارتمان

هنرستان قیمت کل: ۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان