فروش آپارتمان

هنرستان قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان