فروش آپارتمان

هنرستان قیمت کل: ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان