قیمت کل: تومان متری: تومان رهن: تومان اجاره: تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 110 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 110 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,080,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,840,000,000 تومان
آپارتمان 131 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 131 متری در شکریه
قیمت کل: 2,947,500,000 تومان
آپارتمان 100 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 100 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 116 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پردیس
قیمت کل: 3,248,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در شکریه
قیمت کل: 2,520,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 91 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 91 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
آپارتمان 97 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,150,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 118 متری در شکریه
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 155 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,805,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در میدان بیمه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در میدان بیمه
قیمت کل: 4,060,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در مهدیه
رهن و اجاره
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در مهدیه
رهن: 400,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 4,410,000,000 تومان
بازدید مجازی ویدئو
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,544,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 110 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 110 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,475,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 127 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در رکنی
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 97 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در مهدیه
قیمت کل: 1,940,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 62 متری در زمانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 62 متری در زمانی
قیمت کل: 868,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 70 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,330,000,000 تومان
بازدید مجازی