فروش آپارتمان

میرزاده عشقی قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۶,۵۳۵,۴۳۳ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,030,000,000 تومان
آپارتمان 108 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 2,160,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 127 متری در میرزاده عشقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در میرزاده عشقی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,952,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 111 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 111 متری در طالقانی
قیمت کل: 2,220,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 108 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 2,268,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 107 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,247,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 123 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 123 متری در مدیریت
قیمت کل: 2,275,500,000 تومان
آپارتمان 110 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 110 متری در رکنی
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در جهان نما
فروش
هاتف جمشیدی
هاتف جمشیدی 09181111699
3
آپارتمان 120 متری در جهان نما
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
آپارتمان 121 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 121 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 2,299,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,013,000,000 تومان
بازدید مجازی