فروش آپارتمان

میدان بعثت قیمت کل: ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان