فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,644,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 179 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,654,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,505,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 152 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 152 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,408,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 163 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 163 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,401,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 170 متری در شکریه
قیمت کل: 4,420,000,000 تومان
بازدید مجازی