فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 123 متری در مهدیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 123 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,690,000,000 تومان
آپارتمان 117 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 117 متری در پرستار
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,510,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 118 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 130 متری در پردیس
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,840,000,000 تومان
آپارتمان 128 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 128 متری در استادان
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 141 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 141 متری در پردیس
قیمت کل: 3,525,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در پرستار
قیمت کل: 3,640,000,000 تومان
بازدید مجازی