فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۲۱۲,۷۶۵ تومان