فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان