فروش آپارتمان

مدیریت قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 115 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در پرستار
قیمت کل: 3,910,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 117 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 117 متری در پرستار
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 3,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در رکنی
قیمت کل: 3,875,000,000 تومان
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,770,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 144 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 3,960,000,000 تومان
آپارتمان 155 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 155 متری در شکریه
قیمت کل: 3,875,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,840,000,000 تومان
آپارتمان 120 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
قیمت کل: 4,080,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 127 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,064,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,825,000,000 تومان
بازدید مجازی