فروش آپارتمان

متخصصین قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 150 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در متخصصین
قیمت کل: 6,300,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در متخصصین
قیمت کل: 6,240,000,000 تومان
بازدید مجازی