فروش آپارتمان

متخصصین قیمت کل: ۶,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 243 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 243 متری در متخصصین
قیمت کل: 6,804,000,000 تومان
بازدید مجازی