فروش آپارتمان

عمار قیمت کل: ۲,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان