فروش آپارتمان

عمار قیمت کل: ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان