قیمت کل: تومان متری: تومان رهن: تومان اجاره: تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در پرستار
قیمت کل: 6,192,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 111 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 111 متری در پرستار
قیمت کل: 2,997,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 85 متری در هنرستان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 85 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,422,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در پرستار
قیمت کل: 3,910,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در جوادیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 90 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,550,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 2,430,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
آپارتمان 94 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 94 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,786,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در پردیس
قیمت کل: 2,461,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,777,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,644,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,338,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
بازدید مجازی