فروش آپارتمان

طالقانی قیمت کل: ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان